Close

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků s fakturační adresou v České republice

Stav: 15.09.2014

§ 1 Rozsah platnosti § 2 Uzavření smlouvy § 3 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy § 4 Dodání § 5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví § 6 Nároky vyplývající z vad zboží § 7 Náhrada škody § 8 Ochrana osobních údajů § 9 Ostatní

§ 1 Rozsah platnosti

Pro objednávky zboží realizované prostřednictvím webových stránek douglas.cz platí – pokud tím nedojde k omezení dalších práv souvisejících s ochranou spotřebitele v zemi Vašeho obvyklého bydliště v Evropě – výlučně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky společnosti Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Německo; tel.: 00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora), fax: 00420 (0) 2 28880713 (za cenu místního tarifu), nebo e-mail: service@douglas.cz), ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

Text Všeobecných obchodních podmínek si můžete stáhnout do svého počítače nebo vytisknout. Případná ustanovení odchylná od těchto podmínek platí pouze v případě našeho písemného potvrzení.

Nahoru

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na naší internetové stránce v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká teprve na základě Vaší objednávky, kterou učiníte kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ zároveň souhlasíte s tím, aby byla – v případě platného vzniku smlouvy – ve smyslu § 5 níže provedena platba na náš účet. Takto učiněná objednávka však ještě vyžaduje potvrzení z naší strany. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a zaplacení zboží dochází teprve přijetím Vaší objednávky dle odst. 2 níže. Nejsme povinni přijmout Vaši nabídku koupě.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme odeslání zboží zasláním e-mailové zprávy.

Heslo, které je nezbytné pro vyřízení procesu objednávky, v žádném případě nesdělujte třetím osobám. V opačném případě nesete odpovědnost za škodu vzniklou objednávkami realizovanými třetí osobou.

Nahoru

§ 3 Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě, že jste si objednali více kusů zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo dodáno zvlášť, začíná běžet lhůta na odstoupení od smlouvy teprve poté, co Vám (nebo Vámi určené třetí osobě, která není přepravcem) bylo dodáno poslední zboží nebo poslední dílčí zásilka, popř. poslední kus zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat nás na adrese
Parfümerie Douglas GmbH
Nordring 2
59320 Ennigerloh
Německo

service@douglas.cz

telefonní číslo:
00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora)
fax: 00420 (0) 2 28880713 (za cenu místního tarifu)
formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, nebude-li    s Vámi ujednáno něco jiného. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží neseme my.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Stáhnout Poučení o odstoupení od smlouvy jako dokument PDF

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

- Na adresu Parfümerie Douglas GmbH, Nordring 2, 59320 Ennigerloh, Německo
service@douglas.cz
tel.: 00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora)
fax: 00420 (0) 2 28880713 (za cenu místního tarifu)

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

- Datum objednávky (*)/datum dodání (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele(ů)

- Adresa spotřebitele(ů)

- Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

_______________
(*) Nehodící se škrtněte.

Stáhnout Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jako dokument PDF

Nahoru

§ 4 Dodání zboží

(1) Zboží dodáváme výlučně na území České republiky, pokud se fakturační adresa nachází v České republice.

Zboží bude dodáno z našeho výdejního skladu na dodací adresu v České republice, kterou jste uvedli v objednávce.

(2) U objednávek nad 2 200 Kč neúčtujeme přepravné. Jestliže bude hodnota objednávky nižší, činí výše přepravného na území České republiky 89 Kč .

Celkovou cenou objednávky se rozumí mezisoučet po odečtení všech uplatněných slev.

(3) Na území České republiky dodáváme objednané nejpozději zboží během 2–3 pracovních dnů.

Zákonem stanovené svátky a dny pracovního klidu v České republice a/nebo Německu rovněž ovlivňují termín dodání Vaší objednávky a mají za následek posunutí termínu dodání o dva pracovní dny následující po státním svátku, popř. dnu pracovního klidu.

(4) Jestliže to bude po zvážení Vašich i našich zájmů přiměřené, jsme oprávněni realizovat dílčí dodávky na adresu uvedenou v objednávce. Dodatečné náklady, které vzniknou v případě dílčích dodávek se zasláním, hradíme samozřejmě my. Zaslání dílčích dodávek probíhá na naše nebezpečí. Doručením každé dílčí dodávky přechází nebezpečí škody na dodaném zboží na Vás. Jestliže se dostaneme do prodlení s realizací zbývajících dílčích plnění nebo jestliže nebudeme schopni realizovat zbývající dílčí plnění, jste oprávněni odstoupit v plném rozsahu od smlouvy nebo požadovat náhradu škody kvůli neplnění celého závazku za předpokladu, že dílčí dodávka pro Vás nebude mít význam.

Nahoru

§ 5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

(1) V závislosti na výši objednávky a zůstatku na zákaznickém účtu na douglas.cz Vám bude nabídnut výběr z následujících možností úhrady:

a. platební karta (MasterCard nebo VISA)

(2) Slevy nebo slevové poukazy (např. kupón se slevovým kódem, bonus v newsletteru nebo narozeninový poukaz) lze uplatnit pouze v souladu s podmínkami příslušné akční nabídky. Nelze přitom navzájem kombinovat více druhů slev nebo slevových poukazů.

(3) Kupní cena se stává splatnou uskutečněním úplné dodávky, to znamená předáním zboží.

Podle zvoleného typu platby bude příslušná částka odepsána z Vašeho účtu k nejbližšímu možnému termínu.

Nahoru

§ 6 Nároky vyplývající z vad zboží

(1) Skutečný vzhled zboží dodaného zákazníkovi nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na webových stránkách. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Zákazník není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

(2) Jestliže bude zboží postiženo vadami a Vy nebudete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistíme během přiměřené lhůty dodatečné plnění, to znamená buď náhradní dodávku, nebo odstranění vad. Pokud Vámi zvolená forma dodatečného plnění bude možná pouze s vynaložením nepřiměřených nákladů, jsme oprávněni poskytnout jinou formu dodatečného plnění. Nezbytné náklady, které vzniknou v souvislosti se zajištěním dodatečného plnění, hradíme my. V případě, že nebudeme schopni zajistit dodatečné plnění, můžete se rozhodnout pro odstoupení od smlouvy, nebo snížení kupní ceny. Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní smlouvy, máte bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Veškerá další zákonná práva zůstávají zachována.

(3) Vadné zboží nám zašlete zpět, pokud se nerozhodnete pro slevu z kupní ceny.

(4) Nároky z vad zboží lze uplatnit do 2 let od okamžiku dodání zboží.

(5) Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě vady my.

Nahoru

§ 7 Náhrada škody

Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Dodržujte veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny neneseme žádnou odpovědnost.

Nahoru

§ 8 Ochrana osobních údajů

Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a používá společnost Parfümerie Douglas GmbH se sídlem v Německu. V této souvislosti odkazujeme na Informace o ochraně osobních údajů společnosti Parfümerie Douglas GmbH.

Nahoru

§ 9 Snažíme se řešit veškeré spory na základě vzájemné dohody.

Snažíme se řešit veškeré spory na základě vzájemné dohody. Navíc nejsme povinni se zúčastnit mimosoudního procesu a nemůžeme Vám ani účast na tomto procesu nabídnout.

Nahoru

§ 10 Ostatní

(1) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše Všeobecné obchodní podmínky. Aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek si můžete kdykoliv stáhnout na webových stránkách douglas.cz jako dokument PDF a vytisknout.

(2) Pro naše zákazníky v České republice platí české právo. Pro zákazníky, kteří mají bydliště v zahraničí, platí obchodní právo země, ve které se zákazník obvykle zdržuje.

(3) Nároky a reklamace lze uplatnit na adrese uvedené v § 1.

(4) Pokud oddělitelné ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky jako dokument PDF

Nahoru