Close

Regulamin serwisu douglas.pl

Regulamin serwisu douglas.pl

 Wersja z dnia 15.01.2013

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść § 2 Informacje obligatoryjne § 3 Zawarcie umowy § 4 Prawo odstapienia § 5 Dostawa § 6 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności § 7 Reklamacje § 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza § 9 Postanowienia pozostale § Załącznik

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu douglas.pl (zwanego dalej „Serwisem“).

2. Douglas (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić niniejszy regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego regulaminu nowym, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Douglas zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin“ przez okres miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary regulamin.

3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 regulaminu.

4. Niniejszy regulamin wraz z wymienionymi w ust. 3 załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.*

Powrót do góry

§ 2 Informacje obligatoryjne

1. Serwis prowadzony jest przez spółkę Parfuemerie Douglas GmbH z siedzibą w Hagen, Niemcy, adres: Kabelerstrasse 4, Dział Internetowy, 58099 Hagen, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hagen pod numerem HRB 2626, o kapitale zakładowym wynoszącym 112.426.000,00 euro (zwaną dalej „Douglas“).

2. Polski numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółki Douglas to 5263036771.

3. Ze spółką Douglas można się skontaktować pod adresem wskazanym w ust. 1, pod numerem faksu 22-4894860, pod numerem telefonu 801702009 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail info@douglas.pl. Jednakże w wypadkach wskazanych w § 4 ust. 2 i § 7 ust. 3 obowiązuje adres podany w tych postanowieniach regulaminu.

4. Serwis służy informowaniu o spółce Douglas i o produktach oferowanych przez tę spółkę, przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu użytkowników oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymaganie te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Douglas do systemu informatycznego użytkownika, zawarte są w załączniku 1.

6. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w załączniku 2.

7. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści bezprawnych.

8. Reklamacje należy składać pisemnie, faksem, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer faksu, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3. Nie dotyczy to reklamacji dotyczących wykonania umów sprzedaży, do których stosuje się wyłącznie postanowienia § 7.

Powrót do góry

§ 3 Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia użytkownik składa spółce Douglas wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne tutaj . Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli spółka Douglas niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez spółkę Douglas.

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez użytkownika. Jeżeli spółka Douglas nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez użytkownika potwierdzenia wysłania produktu, to oferta wygasa; w przeciwnym razie umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy, jest przechowywana przez spółką Douglas i przesyłana użytkownikowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3, oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę Douglas. W pozostałym zakresie spółka Douglas może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli użytkownik się zarejestrował, to nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. W razie przekazania hasła użytkownik odpowiada także za zamówienia złożone przez osoby trzecie. Użytkownik odpowiada za wszystkie zamówienia złożone za pomocą hasła i za wszystkie wynikające z nich zobowiązania. Użytkownik gwarantuje niniejszym spółce Douglas, że jego zwykłe miejsce pobytu znajduje się w Polsce.

Powrót do góry

§ 4 Prawo odstapienia

1. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-4. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. Formularz zwrotu jest załączony do każdego zamówienia. Kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenia oświadczenia pisemnie, faksem lub e-mailem, które należy przesłać na adres: Parfuemerie Douglas, Nordring 2, 59320 Ennigerloh, Niemcy, lub na wskazane w § 2 ust. 3 numer faksu lub adres e-mail. Odstąpienie może też nastąpić w ten sposób, że kupujący prześle produkt na adres: Parfuemerie Douglas, Nordring 2, 59320 Ennigerloh, Niemcy, powołując się na swoje prawo odstąpienia lub nie podając przyczyn. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia względnie produktu przed jego upływem. Jeżeli kupujący zapłacił kartą kredytową, to zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek jego karty. Jeżeli zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zwrotu kupujący winien, wykonując prawo odstąpienia, dodatkowo podać numer rachunku bankowego, którym posłużył się przy składaniu zamówienia (w szczególności przez wpisanie tego numeru w odpowiednie pole formularza zwrotu).

3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia kupującego oraz spółki Douglas podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty przesłania produktu do kupującego są zwracane przez spółkę Douglas; koszty przesłania produktu przez kupującego z powrotem do spółki Douglas ponosi natomiast kupujący. Przesłanie produktu przez kupującego z powrotem do spółki Douglas za pobraniem nie będzie akceptowane i nie stanowi skutecznego wykonania prawa odstąpienia w rozumieniu ust. 2 zdanie czwarte.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje kupującemu w następujących wypadkach:
(a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o
      którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1,
(b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
      programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
      opakowania,
(c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
      wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
(d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
      niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
(e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
      przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
(f) dostarczania prasy,
(g) usług w zakresie gier hazardowych.

Powrót do góry

§ 5 Dostawa

1.Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy i adres odbiorcy rachunku jest na terenie Polski.

2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 230,00 zł dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa, to Douglas nalicza koszty przesyłki w wysokości 13,50 zł, przy czym kwota 13,50 zł stanowi koszt jednej przesyłki bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w przesyłce.

3. Dostawa następuje za pomocą firmy kurierskiej. Termin dostawy wynosi 3-4 dni robocze od dnia zawarcia umowy (zgodnie z § 3 ust. 4 umowa jest zawarta z chwilą, w której Douglas potwierdzi użytkownikowi wysłanie produktu). Dostawa następuje na adres wskazany przez użytkownika; uprawnienie osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie jest badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny, lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, to odpowiedzialność za to ponosi użytkownik.

4. Douglas jest uprawniony do dostaw częściowych, jeżeli racjonalnie biorąc, przy uwzględnieniu interesów użytkownika oraz spółki Douglas, winno to być do przyjęcia dla użytkownika. Dodatkowe, związane z dostawami częściowymi koszty przesyłki obciążają spółkę Douglas. Dokonywanie dostaw częściowych następuje na ryzyko spółki Douglas. Z chwilą dostarczenia dostawy częściowej ryzyko przypadkowej utraty dostarczonych produktów przechodzi na użytkownika. Jeżeli Douglas jest w zwłoce z niewykonanymi dostawami częściowymi lub dostawy takie są niemożliwe, to użytkownik może odstąpić od całej umowy lub żądać odszkodowania za niewykonanie całej umowy, o ile dostawa częściowa nie ma dla niego wartości.

Powrót do góry

§ 6 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

1. Roszczenie spółki Douglas o zapłatę ceny sprzedaży i kosztów przesyłki staje się wymagalne z chwilą dostarczenia produktów. W razie opóźnienia w płatności ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki spółce Douglas należą się odsetki ustawowe.

2. Użytkownik może zapłacić karta kredytową (Mastercard lub VISA), przelewem lub za pośrednictwem systemu PayPal.

3. Przy płatności kartą kredytową użytkownik winien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Spółka Douglas rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Spółka Douglas zobowiązuje się nie ściągać tej kwoty przed chwilą wysłania produktu.

4. Przy płatności przelewem użytkownik ponosi koszty przelewu. Jeżeli rachunek spółki Douglas nie zostanie uznany należną kwotą w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, tj. od dnia złożenia zamówienia, to spółka Douglas zasadniczo nie przyjmie tej oferty (a zamówienie zostanie anulowane).

5. Płatność za pośrednictewm systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jalo formę płatności użytkownik będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności użytkownik zostanie z powrotem przekierowani na stronę douglas.pl.

6. Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki Douglas do chwili całkowitej zapłaty.

Powrót do góry

§ 7 Reklamacje

1. Jeżeli kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. W przeciwnym razie do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, to kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że spółka Douglas ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez kupującego kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w zdaniu trzecim, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli spółka Douglas nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna. Kupujący traci wymienione w niniejszym ustępie uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu (towaru) z umową nie zawiadomi o tym spółki Douglas. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3. Reklamacje – w tym w szczególności roszczenia o naprawę albo wymianę zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ustępie 2, o ile istnieją, a ustawa ta ma zastosowanie – należy składać w formie pisemnej pod adresem: Parfuemerie Douglas, Nordring 2, 59320 Ennigerloh, Niemcy. Do reklamacji należy załączyć formularz zwrotu i opisać w nim wadę względnie niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją; nie dotyczy to wypadków, w których jest to zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Przesłanie produktu przez kupującego z powrotem do spółki Douglas za pobraniem nie będzie akceptowane, co pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnego roszczenia kupującego o zwrot kosztów zgodnie z ust. 2 zdanie czwarte. Jeżeli kupujący zapłacił kartą kredytową, to ewentualne kwoty należne mu od spółki Douglas zostaną zapłacone na rachunek jego karty. Jeżeli zapłacił przelewem, to zapłata nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zapłaty, kupujący powinien w reklamacji dodatkowo podać numer rachunku bankowego, którym posłużył się przez składaniu zamówienia (w szczególności przez wpisanie tego numeru w odpowiednie pole formularza zwrotu).

Powrót do góry

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Douglas nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowanie się do tych wskazówek.

Powrót do góry

§ 9 Postanowienia pozostałe

1. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Odmiennie niż to przewiduje ust. 1, w sprawach ochrony danych osobowych stosuje się prawo niemieckie.

Powrót do góry

§ Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez spółkę Douglas do systemu informatycznego użytkownika

Rozdzielczość ekranu
Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Przeglądarka
W celu przejścia do strony www.douglas.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania z funkcji douglas.pl.

Cookies (Ciasteczka)
Tzw. „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Douglas korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywne stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! Dlatego zalecamy włączenie funkcji cookies przynajmniej podczas wizyty na stronie douglas.pl.

Javascript
Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie ze sklepu online.

Flash
Lubisz odrobinę rozrywki przy zakupach? Prezentacje marek na stronie startowej oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL
Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.
Douglas podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia).
Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

§ Załącznik 2

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Przechowujemy dane potrzebne przy prowadzeniu naszej działalności. Oczywiście traktujemy wszelkie dane osobowe jako poufne. Twoje dane osobowe przekazujemy tylko przedsiębiorcom, którzy przetwarzają dane lub wykonują wysyłkę na zlecenie spółki DOUGLAS. Przetwarzamy Twoje dane adresowe oraz dane dotyczące Twojego zamówienia we własnych celach marketingowych. Nie przekazujemy tych danych w celach reklamowych osobom trzecim. Naturalnie w każdej chwili możesz odwołać zgodę na używanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając zwykłego e-maila na adres info@douglas.pl lub korzystając z naszego formularza kontaktowego. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody nie będziemy już używać, przetwarzać ani przekazywać objętych nim danych do innych celów niż wykonanie Twojego zamówienia. Zgodnie z § 9 ust. 2 do spraw ochrony danych osobowych stosuje się prawo niemieckie.

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych standardów ochrony danych osobowych, szukasz informacji lub chcesz wycofać dane, proszę wysłać wiadomość drogą internetową do Parfuemerie Douglas GmbH używając Formularz kontaktowy,  ewentualnie proszę wysyłać list na adres: Parfuemerie Douglas GmbH, Dział internetowy, Kabeler Str.4, 58099 Hagen (Niemcy)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do naszej obsługi klienta pod numerem telefonu (0) 801 - 702 009. Jesteśmy osiągalni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00.

Ściągnij regulamin jako plik PDF

Powrót do góry

Seite drucken